Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on AMT-Systems Oy henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.11.2021. Viimeisin muutos 25.11.2021

1. Rekisterinpitäjän tiedot

AMT-Systems Oy (3187412-2)
Osoite: Viinijoentie 1, 83700 Polvijärvi

Nettiosoite: www.amt-systems.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Mikko Malinen
Sähköpostiosoite:
Puh: 050 3212153

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasyritys kerää tietoja mahdollisista asiakkaista. Kerättävät tiedot ovat asiakkaiden yhteystietoja ja palautetietoja palvelujen toimivuudesta. Tietoja kerätään asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi ja asiakastyytyväisyyden ja markkinoinnin kehittämiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri tulee sisältämään seuraavat tiedot:

Henkilön tai yrityksen nimi, Y-tunnus (jos yritys), sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot ja mahdollisia laskutustietoja.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä voidaan käyttää palvelun loppuunsaattamiseksi. Halutessaan asiakas voi poistattaa henkilötietonsa rekisteristä heti, kun hänen ja AMT-Systems Oy:n välinen kanssakäyminen on saatettu päätökseen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään asiakkaan antamia tietoja yrityksen kotisivuilla (www.amt-systems.com) olevalla yhteydenottolomakkeella. Tarvittavia tietoja voidaan lisätä myös henkilön itse antaessa niitä sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten yrityksen edustajalle. Tietoja voidaan siirtää myös muualta asiakkaan niin halutessa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

AMT-Systems Oy ei luovuta mitään henkilötietorekisterin tietoja yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaalta erikseen pyydettyä lupaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi pyytää AMT-Systems Oy:n luovuttamaan hänelle yhtiön hänestä tallentamat tiedot. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai allekirjoitettuna rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa. Omien henkilötietojen tarkistaminen on maksutonta enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröity henkilö voi myös vaatia tietojen muokkaamista tai poistamista. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Hänellä on myös oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Nämä pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan äärimmäistä huolellisuutta. Tiedot tallennetaan ja säilytetään vain digitaalisessa muodossa siten, että ne ovat aina suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä monitahoisella tunnistautumisella. Tietoja kerätessä tai niitä luettaessa käytetään ainoastaan turvallisiksi tiedettyjä ja palomuurein suojattuja internet-yhteyksiä.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä AMT-Systems Oy:n työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

12. Muutosloki

Alla on lueteltuna tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen 25.11.2021 jälkeen tehdyt muokkaukset kronologisessa järjestyksessä.